Miras Hukuku

Miras Hukuku

Zeybekoğlu & Uzun Avukatlık Bürosu, Miras Hukuku alanında aşağıdaki davalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir: 

  • Veraset belgesi telepli davalar;
  • Mirastan yoksunluğun tespiti davaları;
  • Terekenin mevcudunun tespitine ve korunmasına yönelik davalar;
  • Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları;
  • Mirasta denkleştirme ve tenkis davaları;
  • Miras sözleşmesinden doğan davalar;
  • Vasiyetname tanzimi ve okunması davaları;
  • Vasiyetnamenin iptali davaları;
  • Miras sebebiyle istihkak davaları;
  • Yabancı uyruklu kişilerin miras intikallerine ilişkin davalar;